DA
26. april 2024

Invitation til at afgive tilbud vedrørende den videre forvaltning af Dansk Vækstkapital I-III

image Foto: Credit: Shutterstock

Som led i fusionsgodkendelsen af EIFO har EU-Kommissionen afgjort, at EIFO ikke kan lade aktiviteterne med fortsatte investeringer i buy-out fonde fortsætte igennem Dansk Vækstkapital (DVK).

EIFO kan derfor ikke føre Dansk Vækstkapital videre i sin hidtidige
funktion med henblik på oprettelsen af en DVK IV. EIFO inviterer derfor potentielle forvaltere i markedet til at tilkendegive deres interesse som forvalter af DVK I-III og afgive tilbud vedrørende den videre forvaltning af DVK I-III og en eventuel oprettelse af DVK IV.   

Tilbudsafgivelse 
  • Frist for modtagelse af tilbud er: Fredag d. 24. maj 2024 kl. 12:00
  • Tilbud som modtages efter fristen, vil blive afvist.  
  • Tilbuddet skal sendes elektronisk til ahl@eifo.dk 
  • Ved evalueringen af tilbuddene vil der blive lagt vægt på nedenstående punkter.  
  • Evalueringen af de indkomne tilbud vil blive foretaget af EY. De fremsendte tilbud vil blive behandlet fortroligt.  
Kravsspecifikationer 

Tilbuddet skal som minimum indeholde følgende punkter: 

  • Skitsering af overtagelsesstruktur for DVK I-III, herunder det juridiske setup og eventuel overtagelse af det eksisterende DVK-team 
  • Vilkår for overdragelsen 
  • Fremtidige samarbejdsforventninger til EIFO, herunder behov for tilsagn fra EIFO 
  • Procesrisici, herunder eksekveringssikkerhed og omdømmerisici for EIFO 
  • ESG-strategi 

Tilbuddet skal yderligere indeholde oplysninger om tilbudsgivers identitet (virksomheden fulde navn, adresse og CVR-nummer) samt anført kontaktperson med telefonnummer og e-mailadresse.  

Det er en forudsætning, at den videre forvaltning af fondene kan ske inden for de med investorerne aftalte rammer og vilkår. Det er ligeledes en forudsætning, at en overdragelse kan godkendes af Finanstilsynet. EIFO vil forblive forvalter indtil en ny forvalter er godkendt af Finanstilsynet.  

Information og spørgsmål 

Information om de tre fonde kan findes på www.danskvaekstkapital.dk. På siden kan de tre seneste årsrapporter også tilgås. Det bemærkes, at årsrapporterne for 2023 forventes offentliggjort 8. maj 2024.   

Spørgsmål til markedsafdækningen kan sendes til ahl@eifo.dk. Spørgsmål skal sendes senest 6. maj 2024. Spørgsmålene vil blive besvaret løbende og senest 13. maj 2024. 

Det er forventningen, at evalueringen er afsluttet primo juni. Det bemærkes, at en ny forvalter skal godkendes af investorerne i DVK I-III efter indstilling fra bestyrelserne.