DA / EN

EIFOs tilgang til ESG

Hensyn til miljøet og sociale forhold er en grundbetingelse, når EIFO hjælper danske virksomheder ud i verden. EIFO skal følge en række internationale aftaler på ESG-området, men ESG-hensyn skaber også værdi for virksomhederne. Når ESG-hensyn er på plads, kan det bl.a. gøre dit projektforløb smidigere.

image Foto: Shutterstock
Vi arbejder for bæredygtig udvikling af samfundet

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) har bl.a. til formål at ”bidrage til en bæredygtig og grøn omstilling”, og vi arbejder for, at vi som organisation og finansieringspartner bidrager positivt til en bæredygtig udvikling af samfundet. Miljø- og klimamæssig bæredygtighed er således centralt forankret, og fonden har ambition om gennem sine forretninger at levere et betydeligt bidrag til bl.a. CO2e-reduktion nationalt og internationalt, ligesom EIFOs aktiviteter sker med respekt for FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (inklusive ILO’s konventioner om arbejdstager-rettigheder) og relevante OECD-retningslinjer.  

Foto: Cyklister i København, Credit: Shutterstock

At tage hensyn til verden omkring os er en del af vores værdigrundlag og finansieringspraksis – derfor arbejder vi dedikeret med bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd i vores finansieringer. EIFO arbejder med ESG ud fra en risikobaseret tilgang og anvender et proportionalitetsprincip, der betyder, at EIFO har fokus på de områder, der har størst indvirkning på samfundet eller EIFOs forretning, samt hvor anvendte ressourcer skaber de største forandringer.  

Vores ESG-praksis varierer på tværs af forretningsområder, afhængig af finansierings-produkt, størrelsen af engagement og vurderet risiko for negativ påvirkning på ESG-forhold.  

ESG-vurderinger

Læs om processen for ESG-vurderinger for fondsinvesteringer, låne- og egenkapitalfinaniseringer

Ved fondsinvesteringer 

I EIFO arbejdes med en dybdegående ESG-vurdering af alle vores fondsinvesteringer. ESG-vurderingen foretages i tæt samarbejde med EIFOs ESG-specialister. Rammen for vurderingerne tager afsæt i ILPA  Due Diligence Questionnaire 2.0’s spørgsmål ang. ESG og EIFOs politikker på området.

Fondens politikker for ESG og bæredygtighed samt implementeringen af disse vurderes sammen med forvalternes tilgang til og modenhed på ESG- og bæredygtighedsområdet. Dette vurderes samlet i forhold til den pågældende fonds geografiske og sektorspecifikke fokus.

Det er afgørende, at fonden har forpligtet sig til – eller er villig til at forpligte sig til – at investere med respekt for FN’s universelle menneskerettigheder herunder Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) basale arbejdstagerrettigheder, miljøet (herunder klima og biodiversitet) og god forretningsetik.

ESG-vurderingen indgår i den endelige investeringsbeslutning, og identificeres der risici i forbindelse med ESG-due diligence af den pågældende fond søges dette mitigeret i den juridiske aftale med fonden. 

Ved låne- og egenkapitalfinansiering

Vores proces for vurdering af ESG-forhold i forbindelse med nye finansieringer afspejler vores risikobaserede tilgang. Alle nye finansieringer går igennem en indledende screening, der afgør omfanget af ESG-vurderingen, og om der er behov for en udvidet ESG-vurdering foretaget af vores forretningsuafhængige team af ESG-eksperter.

Dybden af ESG-vurderinger afhænger af engagementets størrelse, om finansieringen sker direkte via EIFO eller gennem en af vores samarbejdsarbejdere, fx banker, kreditinstitutioner eller private investorer samt branche- eller aktivitetsspecifikke kriterier.

Når vi vurderer den enkelte virksomheds ESG-forhold, gør vi det ud fra parametrene; miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold samt ansvarlighed i forhold til skat og screening af medejere og medinvestorer. 

Skat 

For EIFO er det afgørende, at samarbejdspartnere betaler den skat, som de er forpligtede til. EIFO har nultolerance over for skattesnyd og accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning. EIFO støtter større åbenhed og dialog om tilgang til skat, herunder relevante internationale skatteinitiativer implementeret af EU og OECD, og yder ikke finansiering i lande på EU’s skattelyliste.  

Derfor er EIFO også tiltrådt Skattekodeks, en officiel tilkendegivelse af store danske finansielle investorer, herunder ATP og Novo Holdings, om støtte til forebyggelse af aggressiv skatteplanlægning

Whistleblowerordning og klageadgang  

EIFO ønsker at være en troværdig virksomhed med en åben virksomhedskultur, hvor alle kan give deres observationer til kende, hvis man oplever ulovligheder, alvorlige uregelmæssigheder eller har begrundet mistanke herom.