DA

Investeringsordningen til Grøn Industriproduktion

Ordningen støtter investeringer i bæredygtig teknologi og produktionsfaciliteter i Danmark inden for vindteknologi og elektrolysatorer

image Foto

OBS: Den første ansøgningsrunde lukkede den 12. marts 2024. Såfremt vi åbner for en ny ansøgningsrunde, besluttes dette og tidspunktet af erhvervsministeren.

Målgruppe for ordningen

Investeringsordningen til Grøn Industriproduktion er målrettet virksomheder, som producerer vindteknologi og elektrolysatorer i Danmark samt virksomheder, som producerer nøglekomponenter til vindteknologi og Power-to-X produktion i Danmark. Derudover omfatter ordningen også tilhørende produktionen og udvinding af relaterede kritiske råmaterialer. Ordningen målrettes alene støtte til etablering og udvidelse af produktionsanlæg (fx produktion af vindmøller), men ikke til selve VE-anlæggene (fx vindmølleparker).

Midlertidig statsstøtte til udgangen af 2025

For at forsvare og forstærke danske grønne styrkepositioner, har regeringen lanceret en ny målrettet, midlertidig og grøn investeringsordning. Den grønne investeringsordning kan give direkte støtte til virksomheder, der vil etablere ny eller udvide eksisterende produktion inden for vindteknologi og elektrolyseteknologi. Ordningen omfatter også underleverandører hertil.

For at styrke udviklingen af grønne teknologier og understøtte investeringer i grøn industriproduktion i Europa har EU midlertidig tilladt statsstøtte i 2024-2025 til investeringer i produktionsfaciliteter inden for udvalgte grønne teknologier frem til udgangen af næste år. Det er denne mulighed, som Danmark udnytter til at forsvare og forstærke de grønne styrkepositioner inden for vindteknologi og elektrolyseteknologi til power-to-x.

Det er en forudsætning for støtte, at virksomheder kan påvise, at de også ville kunne opnå støtte til deres projekt i et andet land for at sikre, at Danmark ikke bliver førende på statsstøtte. For at få tildelt støtte fra ordningen stilles der også krav om, at investeringsprojektet har tilstrækkelig dansk økonomisk interesse. Det betyder, at støtten vil skulle have en positiv, forventet effekt på dansk erhvervsliv og samfundsøkonomi.

Generelle spørgsmål og svar

Her har vi samlet en række spørgsmål og svar til Investeringsordning til Grøn Industriproduktion.

Hvem kan søge?

For at kunne opnå støtte skal investeringsprojektet, din projektansøgning og du som ansøger opfylde en række udvælgelseskriterier (minimumskrav). I ansøgningsvejledningen på side 5-10, kan du få overblik over udvælgelseskriterierne, før du søger.

Hvordan vælger I, hvem der får støtte?

De fuldstændige ansøgninger, der er modtaget inden for ansøgningsrundens frist, og som opfylder udvælgelseskriterierne, vil blive vurderet og rangordnet mod en række tildelingskriterier, som du finder i ansøgningsvejledningen på side 17. EIFO vil lægge vægt på de projekter, der i højest grad bidrager til at fastholde og udvikle en dansk styrkeposition og det dertil knyttede danske økosystem inden for enten vindteknologier eller elektrolysatorer.

Hvornår kan jeg søge støtte til mit grønne investeringsprojekt?

Den første ansøgningsrunde lukkede den 12. marts 2024. Såfremt vi åbner for en ny ansøgningsrunde, besluttes dette og tidspunktet af erhvervsministeren.

Hvor meget af støtten er afsat til de forskellige tilskudstyper?

Der er i 2024 afsat en bevilling på i alt 800 mio. kr. til ordningen. De 800 mio. kr., fraregnet EIFOs omkostninger til administration af ordningen, skal ydes som direkte tilskud.

Hvor meget kan jeg få dækket?

Støtten må ikke overstige 15% af de støtteberettigede omkostninger.

Hvor meget kan jeg søge om?

Det ansøgte støttebeløb skal være mellem 10 mio. kr. og 800 mio. kr. Det samlede støttebeløb pr. tilskudsmodtager kan ikke overstige EUR 150 mio.

Hvad hvis jeg søger, og I ikke har midler til at dække det fulde støttebeløb?

Hvis en ansøgning indebærer et støttebeløb, der overstiger det resterende beløb i tilsagnsrammen, kan EIFO tilbyde at reducere støttebeløbet, således at det kan rummes inden for det resterende beløb i tilsagnsrammen. Accepterer ansøgeren ikke dette, får ansøgeren afslag på ansøgningen.

Hvordan søger jeg?

Den første ansøgningsrunde lukkede den 12. marts 2024. Såfremt vi åbner for en ny ansøgningsrunde, besluttes dette og tidspunktet af erhvervsministeren.

Du kan downloade ansøgningsskemaet og tilhørende bilag fra første ansøgningsrunde her:

Ansøgningsskema

Ansøgningsvejledningen

Retningslinjer for forsinkelse

Budgetskabelon

Tro og love erklæring

Bilag til ansøgninger med flere ansøger-virksomheder

Bekendtgørelse

For generelle betingelser henvises der til bekendtgørelsen.

Kontakt