DA

Investeringsordningen til Grøn Industriproduktion

Har du planer om at investere i bæredygtig teknologi og produktionsfaciliteter i Danmark inden for vindteknologi og elektrolysatorer? Så kan du nu søge støtte hos EIFOs Investeringsordning til Grøn Industriproduktion.

image Foto
OBS: Ny ansøgningsfrist

Den første ansøgningsrunde er blevet forlænget til den 12. marts 2024 kl. 12.00. Spørgsmål skal indsendes senest den 4. marts 2024 kl. 12.00, og vores svar vil løbende blive delt med potentielle ansøgere (alle som har sendt spørgsmål) og her på siden frem til 6. marts 2024.

Målgruppe for ordningen

Investeringsordningen til Grøn Industriproduktion er målrettet virksomheder, som producerer vindteknologi og elektrolysatorer i Danmark samt virksomheder, som producerer nøglekomponenter til vindteknologi og Power-to-X produktion i Danmark. Derudover omfatter ordningen også tilhørende produktionen og udvinding af relaterede kritiske råmaterialer. Ordningen målrettes alene støtte til etablering og udvidelse af produktionsanlæg (fx produktion af vindmøller), men ikke til selve VE-anlæggene (fx vindmølleparker).

Midlertidig statsstøtte

For at forsvare og forstærke danske grønne styrkepositioner, har regeringen lanceret en ny målrettet, midlertidig og grøn investeringsordning. Den grønne investeringsordning kan give enten direkte støtte eller favorable lån og garantier til virksomheder, der vil etablere ny eller udvide eksisterende produktion inden for vindteknologi og elektrolyseteknologi. Ordningen omfatter også underleverandører hertil.

For at styrke udviklingen af grønne teknologier og understøtte investeringer i grøn industriproduktion i Europa har EU midlertidig tilladt statsstøtte i 2024-2025 til investeringer i produktionsfaciliteter inden for udvalgte grønne teknologier frem til udgangen af næste år. Det er denne mulighed, som Danmark udnytter til at forsvare og forstærke de grønne styrkepositioner inden for vindteknologi og elektrolyseteknologi til power-to-x. Ordningen er fastsat ved bekendtgørelse, der blev vedtaget den 24. januar 2024.

Det er en forudsætning for støtte, at virksomheder kan påvise, at de også ville kunne opnå støtte til deres projekt i et andet land for at sikre, at Danmark ikke bliver førende på statsstøtte. For at få tildelt støtte fra ordningen stilles der også krav om, at investeringsprojektet har tilstrækkelig dansk økonomisk interesse. Det betyder, at støtten vil skulle have en positiv, forventet effekt på dansk erhvervsliv og samfundsøkonomi.

Generelle spørgsmål og svar

Her har vi samlet en række spørgsmål og svar til Investeringsordning til Grøn Industriproduktion.

Hvem kan søge?

For at kunne opnå støtte skal investeringsprojektet, din projektansøgning og du som ansøger opfylde en række udvælgelseskriterier (minimumskrav). I ansøgningsvejledningen på side 5-10, kan du få overblik over udvælgelseskriterierne, før du søger.

Hvordan vælger I, hvem der får støtte?

De fuldstændige ansøgninger, der er modtaget inden for ansøgningsrundens frist, og som opfylder udvælgelseskriterierne, vil blive vurderet og rangordnet mod en række tildelingskriterier, som du finder i ansøgningsvejledningen på side 18. EIFO vil lægge vægt på de projekter, der i højest grad bidrager til at fastholde og udvikle en dansk styrkeposition og det dertil knyttede danske økosystem inden for enten vindteknologier eller elektrolysatorer.

Hvornår kan jeg søge støtte til mit grønne investeringsprojekt?

Første ansøgningsrunde: 30. januar - 12. marts kl. 12 2024.

Hvor meget af støtten er afsat til de forskellige tilskudstyper?

Der er i 2024 afsat en bevilling på i alt 1.000 mio. kr. til ordningen. De 800 mio. kr., fraregnet EIFOs omkostninger til administration af ordningen, skal ydes som direkte tilskud. De resterende 200 mio. kr., fraregnet EIFOs omkostninger til administration af ordningen, kan anvendes til at mindske rente- og præmiebetalinger og dermed understøtte lån med rentetilskud og garantier med præmietilskud for nye lån for op til 1.000 mio. kr.

Hvor meget kan jeg få dækket?

Ved støtte i form af direkte tilskud må støtten ikke overstige 15% af de støtteberettigede omkostninger. Ved støtte i form af rentetilskud til nye lån og præmietilskud til nye garantier må det nominelle låne- eller garantibeløb ikke overstige 20% af de støtteberettigede omkostninger.

Hvor meget kan jeg søge om?

Støttebeløbet er ved ansøgning om lån selve lånebeløbet, der finansieres af EIFO, og for garanti er støttebeløbet det lånebeløb, der garanteres for af EIFO. Det ansøgte støttebeløb ved direkte tilskud skal være mellem 10 mio. kr. og 800 mio. kr., mens det ansøgte støttebeløb ved lån med rentetilskud eller garantier med præmietilskud skal være mellem 10 mio. kr. og 1.000 mio. kr. Det samlede støttebeløb pr. støttemodtager kan ikke overstige EUR 150 mio.

Hvad hvis jeg søger, og I ikke har midler til at dække det fulde støttebeløb?

Hvis en ansøgning indebærer et støttebeløb, der overstiger det resterende beløb i tilsagnsrammen, kan EIFO tilbyde at reducere støttebeløbet, således at det kan rummes inden for det resterende beløb i tilsagnsrammen. Accepterer ansøgeren ikke dette, får ansøgeren afslag på ansøgningen.

Eksempler på støtte i de forskellige tilskudstyper
Hvordan søger jeg?

Du kan downloade ansøgningsskemaet og tilhørende bilag her:

Ansøgningsskema

Retningslinjer for forsinkelse

Budgetskabelon

Tro og love erklæring

Bilag til ansøgninger med flere ansøger-virksomheder

Det udfyldte ansøgningsskema i elektronisk søgbart format samt bilag sendes til investeringsordningen@eifo.dk senest den 12. marts kl. 12 med emnet ”Virksomhedens navn – Ansøgning”. Hvis du har flere bilag, der ikke kan inkluderes i én e-mail, er det acceptabelt at sende flere e-mails.

Ansøgninger modtaget efter tidsfristen tages ikke i betragtning. 

Ansøgningsvejledning

For yderligere information om udvælgelses- og tildelingskriterier, evalueringsproces og de generelle betingelser for støtte henviser vi dig til ansøgningsvejledningen. Vi opfordrer dig til at læse denne vejledning grundigt, inden du påbegynder din ansøgning om støtte.

Bekendtgørelse

For generelle betingelser henvises der til bekendtgørelsen.

Kontakt